Prislista

VVS-arbete, 460kr/tim
Byggarbete, 385kr/tim
Projektledning bygg, 750kr/tim
Hyra av grävmaskin, 650kr/tim
Gasarbete, 560kr/tim
Om kund själv tillhandahåller material, 800kr/tim
Framkörning vid enstaka VVS-arbeten, 350kr/gång

Alla priser är exklusive moms

Villkor

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER
1. Konsumenttjänstlagen. Konsumenttjänstlagen (SFS1985:716) innehåller utförliga, till stor del tvingande, regler om företags och konsumenters rättigheter och skyldigheter. De följande bestämmelserna anknyter till och kompletteras av konsumenttjänstlagen.

2. Fastighetens beskaffenhet. Konsumenten svarar för att fastigheten och dess VVS-anläggningar har en sådan beskaffenhet som konsumenten uppgett, såvida inte VVS-företaget vid en fackmässig bedömning uppenbarligen borde ha insett att uppgifterna inte stämde med de verkliga förhållandena.

3. Avgifter m m. Serviceavgifter, anslutningsavgifter, lösen av handlingar samt avgifter för myndigheters besiktningar och kostnader för anmälningsritningar skall betalas av konsumenten.

4. Fackmässighet. VVS-företaget skall utföra arbetet fackmässigt. VVS-företaget skall också med tillbörlig omsorg ta till vara konsumentens intressen och samråda med konsumenten i
den utsträckning som det behövs och är möjligt. Krävs intrimnings- eller serviceåtgärder efter arbetets avslutande åtar sig VVS-företaget att inom skälig tid och, om inte annat avtalats, utan särskild kostnad utföra åtgärderna. Behov av sådana åtgärder är inte att betrakta som avvikelser från ett fackmässigt utförande.

5. Ritningar m m. Alla ritningar och tekniska handlingar som företaget överlämnat till konsumenten förblir VVS-företagets egendom och får inte i ett illojalt syfte delges eller överlämnas till utomstående. Bilagor till anbud, som inte antas, skall återställas till företaget. Ansvaret för riktigheten av ritningar, konstruktioner och uppgifter åvilar den part som tillhandahållit dem.

6. Undantagna arbeten m m. Alla byggnadsarbeten, som kan föranledas av de arbeten tjänsten omfattar samt
– Håltagningar och ursparningar för rör samt för sådana konsoler, bär- och hängseljärn, som är avsedda för större apparater såsom varmvattencisterner mm samt efterlagningar av alla slag.
– Inklädningar av rörledningar eller värmare som skall döljas.
– Grävnings-, sprängnings-, dränerings-, grundläggnings- och igenfyllningsarbeten, eventuellt förekommande spåntning och vattenlänsningar samt framforsling av grus till rörgravar.
– Arbeten som ankommer på vederbörande myndigheter.
– Alla slags målningsarbeten på arbetsplatsen.
– Elektriska ledningar, material och installationer i övrigt.
– Konsumenten skall kostnadsfritt tillhandahålla VVS-företaget erforderliga ställningar, befintliga byggnadshissar och kranar, lämpligt vatten och bränsle för provnings- och isoleringsarbeten, elektrisk ström med uttag på lämpliga ställen för motordrift.

7. Betalning Betalning för utfört arbete skall erläggas kontant inom 10 dagar efter fakturans erhållande. Fakturering får ske så snart arbetet färdigställts, dock får vid leverans av sakvaror av
typ värmeelement, panna, oljeledningsaggregat, tvättmaskin, spis, etc à-conto-fakturering av varans pris inkl moms så snart varan levererats till konsumenten. Där avtalat eller beräknat pris
överstiger ett (1) basbelopp får delfakturering ske enligt betalningsplan eller i övrigt i mån av utfört arbete. Levererat material förblir – i den omfattning lag medger – VVS-företagets egendom till dess att arbetet blivit till fullo betalt.

8. Iordningställande, rengöring, städning. Det åligger konsumenten att om inte annat överenskommits flytta möbler och andra föremål samt i övrigt tillse att arbetsplatsen är i sådant skick att uppdraget kan utföras. Rengöring och städning (omhändertagande av emballage, spill och demonterad materiel etc) ingår inte i uppdraget om inte annat överenskommits.

9. Skadestånd Konsumenten har under i konsumenttjänstlagen angivna förutsättningar rätt till ersättning för skada – t ex utgifter och förluster – som åsamkats konsumenten genom fel eller dröjsmål och för skada på konsumentens egendom som inträffar då egendomen varit under VVS-företagets kontroll.

10. Garanti För utfört arbete och levererat material lämnar VVSföretaget garanti för brist och fel under 6 månader. För brist och fel som framträder efter garantitiden har VVS-företaget ett
ansvar enligt konsumenttjänstlagen.

11. Reklamation vid fel m m Anmärkningar på grund av skador eller mot arbetets utförande skall göras inom skälig tid efter det att kunden märkt eller bort märka felet. Reklamation får dock inte ske senare än tio år efter det att uppdraget avslutades. En anmärkning som görs inom två månader efter det att kunden märkt felet skall alltid anses ha skett i rätt tid. VVS-företaget har rätt att avhjälpa felet självt eller genom att anlita annat företag. Avhjälpandet får göras på annan plats än hos konsumenten. Konsumenten får avböja avhjälpande om han har något särskilt skäl till det. Om konsumenten gör en omotiverad reklamation får företaget ta ut ersättning för arbete och kostnader som föranletts därav.

12. VVS företaget tar ej ansvar för material som kunden själv tillhandahåller.

13. Tvist Om det uppkommer tvist angående arbete som omfattas av dessa bestämmelser bör i första hand konsumenten vända sig till konsumentorgan inom kommuner eller till Allmänna reklamationsnämnden (ARN), tfn 08-783 1700, som prövar tvisten i den mån nämnden anser sig behörig.